S Pannou Máriou v tomto čase – Boh nás varoval cez mariánske zjavenia

Rozšírenie koronavírusu do celého sveta bude mať neblahé následky nielen pre ekonomiku, ale už teraz je evidentné, že predstavuje veľkú hrozbu pre celé ľudstvo. Zrejme nejeden z nás si kladie otázku, prečo nás Boh, ako milujúci Otec, nevaroval a nedal nám šancu vyhnúť sa tomu napríklad prostredníctvom nejakého proroctva, ako to urobil v prípade hriešneho mesta Ninive, ktoré sa na výzvu proroka Jonáša vydalo na cestu pokánia a vďaka tomu bolo ušetrené.

Podobnú výčitku však Bohu nemôžeme adresovať, pretože už viac ako sto rokov opakovane varoval ľudstvo pred hrozbou veľkého nešťastia skrze mariánske zjavenia. Panna Mária sa zjavila v portugalskej Fatime, v japonskej Akite či v holandskom Amsterdame práve aj z toho dôvodu, aby nás varovala pred veľkou svetovou katastrofou a zároveň nám darovala konkrétne prostriedky, ako tomu zabrániť. Je skôr našou chybou, že sme sa o týchto veciach neinformovali, alebo v skutočnosti ani nechceli informovať. Veď kto rád počúva reči o možných nešťastiach a katastrofách?

Tretia časť fatimského posolstva

V tejto súvislosti možno vyzdvihnúť predovšetkým tzv. „tretiu časť“ fatimského tajomstva, ktorá nám predkladá viaceré dramatické obrazy: anjel, ktorý chce s horiacim mečom zapáliť celý svet; trojitá výzva k pokániu; veľké zrúcané mesto, plné mŕtvych ľudí, cez ktoré prechádza Svätý Otec v sprievode biskupov, kňazov, rehoľníkov a veriacich; ich usmrtenie na vrchu pod krížom skupinou vojakov. Hoci kardinál Angelo Sodano v oficiálnej správe z 13. mája 2000 vyhlásil, že „udalosti, na ktoré sa vzťahuje tretia časť ,fatimského posolstva‘, zdá sa, už patria minulosti“, určite pritom nemožno opomenúť slová emeritného pápeža Benedikta XVI., ktorý v homílii vo Fatime, 13. mája 2010, pripomenul: Tí, ktorí sa domnievajú, že prorocká misia Fatimy už stratila zo svojej aktuálnosti, sa mýlia.“ A keďže sa toto veľké proroctvo nedá vtesnať len kdesi do minulosti, možno sa právom pýtať, či aj situáciu, v ktorej sa dnes nachádza ľudstvo so všetkými možnými hrozivými následkami, nemožno rozpoznať vo fatimskom posolstve.

Mariánske zjavenia v Akite

Božia pedagógia a starosť o záchranu sveta sa osobitne ukázala aj v japonskej Akite, kde sa Panna Mária v roku 1973 opakovane zjavila Agnes Sasagawa, rehoľnej sestre z kláštora „Služobníčok Eucharistie“. Diecézny biskup John Sojiro Ito nielen schválil tieto zjavenia, ale v pastierskom liste z 22. apríla 1984 vyhlásil, že „posolstvo Akity je pokračovaním fatimského posolstva“. Uvedená kontinuita je daná najmä posolstvom z 13. októbra 1973, kde sa hovorí o veľkom nešťastí, čo dopadne na ľudstvo v prípade, že sa neobráti k Bohu: „Keď sa ľudia nebudú kajať a nepolepšia sa, Otec dá dopadnúť strašný trest na celé ľudstvo. Bude to väčší trest ako potopa, taký, akého nikdy nebolo. Oheň spadne z neba a zničí veľkú časť ľudstva, dobrých ako aj zlých, neušetrí ani kňazov, ani veriacich. Tí, ktorí prežijú, budú takí skľúčení, že budú závidieť mŕtvym. Jediné zbrane, ktoré vám zostanú, budú Ruženec a Znamenie zanechané mojím Synom. Každý deň sa modlite Ruženec. Modlite sa ho za pápeža, za biskupov a kňazov.“

Okrem zjavení bol kláštor v Akite miestom viacerých nezvyčajných udalostí a jednou z nich bola lakrimácia sochy Panny Márie. Nielen sestry v kláštore a biskup Ito, ale prostredníctvom japonskej televízie i milióny ľudí boli svedkami toho, ako socha vylučuje sekrét, ktorý odborníci po chemickej analýze na univerzite v Akite charakterizovali ako „ľudský sekrét“, pričom išlo buď o „ľudské slzy a pot“ alebo o „krv skupiny 0“. Pritom všetkom je však zaujímavé, že táto socha Panny Márie stojacej na zemeguli pred krížom bola vyhotovená v roku 1963 podľa známeho obrazu Matky všetkých národov z Amsterdamu.

Matka všetkých národov

Mariánske zjavenia v Amsterdame, ktoré sa odohrali v rokoch 1945-1959, sú známe najmä pre ich teologický obsah. Panna Mária sa tu zjavovala pod titulom „Matka všetkých národov“, čím zdôraznila, že nie je len Matkou Krista, Božou Matkou, ale aj duchovnou Matkou všetkých ľudí. 56 posolstiev adresovaných vizionárke Ide Peerdeman, o ktorých autentickosti a nadprirodzenom pôvode sa 31. mája 2002 vyjadril diecézny biskup J. M. Punt, má aj výrazný prorocký rozmer.

Najmä prvých 25 posolstiev (roky 1945-1950) má priam až geopolitický význam. Panna Mária sa v nich prihovára pápežovi, biskupom, kňazom i jednotlivým národom, a v dobe, keď sa zdalo, že je všetko v úplnom poriadku, predpovedá, že vo svete nastane morálny rozklad a z toho vyplývajúce prírodné nešťastia a vojny, no nakoniec, v línii s Fatimou a Akitou, varuje ľudstvo i pred veľkou svetovou katastrofou.                              

Prostriedky záchrany

Autentické mariánske zjavenia sa nepozastavujú len pri ohlasovaní dramatických udalostí, ale ponúkajú aj konkrétne prostriedky spásy, pomocou ktorých je možné ich odvrátiť alebo prinajmenšom zmierniť ich účinok. Ako v zjaveniach vo Fatime a v Akite Panna Mária odporúčala zasvätenie jej Nepoškvrnenému Srdcu, modlitbu ruženca, pokánie, zmierne prijímanie Eucharistie, tak v Amsterdame, 11. februára 1951, darovala svetu túto krátku modlitbu:

 

Pane Ježišu Kriste, Syn Otca,

Zošli teraz na zem svojho Ducha.

Daj, nech Duch Svätý prebýva v srdciach všetkých národov,

aby boli uchránené od skazy, nešťastia a vojny.

Kiežby Matka všetkých národov,

preblahoslavená Panna Mária,

bola našou Orodovnicou,

AMEN.

Zároveň aj krásne prisľúbenie tým, ktorí sa ju budú modliť: „Touto modlitbou Žena zachráni svet“ a vysvetľuje, že „je poslaná svojím Pánom a Stvoriteľom, aby týmto titulom a touto modlitbou mohla oslobodiť svet od veľkej svetovej katastrofy“ (10. mája 1953).

Môže taká krátka modlitba zachrániť svet? Áno, pretože netreba zabúdať, že Boh nám udeľuje svoje dary v závislosti od dôvery a nie od veľkosti a zdĺhavosti našich modlitieb, čo má za následok, že nám neraz dáva veľké milosti práve skrze malé prostriedky.

Panna Mária povedala: „Dieťa, táto modlitba je taká jednoduchá a krátka, že sa ju pred krížom môže pomodliť každý vo svojom vlastnom jazyku. Môže sa ju pomodliť každý kedykoľvek, aj keď práve nebude mať pred sebou kríž“ (11. februára 1951). 

Preto Vás chceme povzbudiť, aby ste sa v tejto ťažkej dobe častejšie obracali na Pána Ježiša, nášho Vykupiteľa, a prosili ho o Ducha Svätého a o spásu aj skrze modlitbu Matky všetkých národov, ktorá bola preložená už do viac než 50 jazykov a vybavená cirkevným schválením. V posledných desaťročiach sa rozšírila už do mnohých krajín sveta, pričom je zaujímavé, že ju s vďačnosťou prijímajú nielen katolíci, ale i kresťania z iných cirkevných spoločenstiev, ba dokonca aj tí, čo nevyznávajú vieru v Krista ako Božieho Syna a Spasiteľa.