S Pannou Máriou v tomto čase – Touto modlitbou Žena zachráni svet

Matka všetkých národov nás učí krátku a mocnú modlitbu a prosí nás, aby sme sa ju aspoň raz denne pomodlili. Panna Mária ju zjavila Ide Peerdeman 11. februára 1951 – na sviatok Panny Márie Lurdskej. Aký univerzálny význam má táto modlitba pre Cirkev a svet ukazuje už skutočnosť, že ju Matka všetkých národov vizionárke nadiktovala počas prorockého videnia Druhého vatikánskeho koncilu. Ida sa zrazu ocitla pred krížom a bola bolestne zjednotená s utrpením Ježiša a Márie, až začala plakať. Hovorí: „Zatiaľ čo som s Pannou Máriou stála pred krížom, povedala: ‚Opakuj po mne.‘ … A potom Žena začala: ‚Pane Ježišu Kriste, Syn Otca…‘ Ale ako to hovorila! Prenikalo to celého človeka. Takto som to nepočula hovoriť ešte žiadneho človeka na svete. ‚Zošli TERAZ na zem svojho Ducha,‘ s dôrazom na TERAZ, a ‚Daj, nech Duch Svätý prebýva v srdciach VŠETKÝCH národov,‘ s osobitným dôrazom na slovo VŠETKÝCH. Aj slovo AMEN vyslovila Žena tak zvláštne, tak slávnostne. Kým som po nej opakovala slovo za slovom, neuvedomovala som si, čo vlastne znamenajú slová, ktoré predo mnou vyslovovala a ktoré som ja mala opakovať. No keď povedala Žena slovo ‚Amen‘, videla som všetko pred sebou napísané veľkými písmenami. A vtedy som si zrazu uvedomila, že je to modlitba. Pozoruhodné je, že som sa ju nikdy nemusela učiť naspamäť… bola do mňa akoby vtlačená.

Potom, ako sa Žena pomodlila modlitbu, pokračuje: ‚Dieťa, táto modlitba je taká jednoduchá a krátka, že sa ju môže modliť každý vo svojom vlastnom jazyku, pred svojím vlastným krížom. A tí, ktorí nemajú kríž, nech sa ju modlia sami pre seba. To je to posolstvo, ktoré chcem priniesť práve dnes, pretože prichádzam teraz, aby som povedala, že chcem zachrániť duše.‘“

V posolstvách, ktoré nasledujú, Žena objasňuje, prečo darovala túto modlitbu. Okrem iného vraví:

„Tento čas je náš čas. Všetky národy si musia uctievať Pána a Učiteľa v jeho stvorení. Všetky národy nech sa modlia o pravého a Svätého Ducha. Preto som dala túto krátku a mocnú modlitbu. Ešte raz teda vravím: túto modlitbu je potrebné rýchlo rozšíriť. Celý svet sa rúti do skazy. Nech predsa ľudia dobrej vôle prosia každý deň o to, kiežby prišiel pravý Duch. Ja som Matka všetkých národov. Tento čas je náš čas.“ (Z posolstva 2. júla 1951)

„Táto modlitba je daná na vykúpenie sveta. Táto modlitba je daná na obrátenie sveta. Modlite sa túto modlitbu pri všetkom, čo robíte. Táto modlitba sa má šíriť v kostoloch a modernými prostriedkami. Nech sa ľudia tohto sveta učia prosiť Matku všetkých národov … ako Orodovnicu, aby mohol byť svet oslobodený od skazy, nešťastia a vojny.“ (Z posolstva 31. decembra 1951)

Panna Mária teda opakovane poukazuje na význam tejto novej modlitby, preto zdôrazňuje, že „bola poslaná jej Pánom a Stvoriteľom, aby smela pod týmto titulom a touto modlitbou oslobodiť svet od veľkej svetovej katastrofy.“ A ďalej vysvetľuje: „Veľké nebezpečenstvá visia nad Cirkvou, visia nad svetom. Teraz nastal ten okamih, keď máš hovoriť o Márii ako Spoluvykupiteľke, Prostrednici a Orodovnici pod titulom ‚Matka všetkých národov‘.“ V tom istom posolstve 10. mája 1953 tiež hovorí: „Touto modlitbou Žena zachráni svet.“  

V roku 1955 nás opäť varuje: „Ešte mnohým prejdete v tomto storočí. Národy tohto sveta, vedzte predsa, že stojíte pod ochranou Matky všetkých národov. Vzývajte ju ako Orodovnicu, proste ju, aby odvrátila všetky nešťastia. Proste ju, aby z tohto sveta vyhnala skazu. Zo skazy pochádzajú nešťastia, zo skazy pochádzajú vojny. Mojou modlitbou máte prosiť, aby sa toto všetko odvrátilo od tohto sveta. Vy neviete, aká mocná a aká významná je pred Bohom táto modlitba! On vypočuje svoju Matku, pretože ona chce byť vašou Orodovnicou.“

V tomto čase sa javí modlitba Matky všetkých národov ako veľmi aktuálna. Našou úprimnou snahou o obrátenie a prosebnou modlitbou Matky všetkých národov môžeme veľkou mierou prispieť k záchrane našej krajiny a celého sveta!

 

Pane Ježišu Kriste, Syn Otca,

Zošli teraz na zem svojho Ducha.

Daj, nech Duch Svätý prebýva v srdciach všetkých národov,

aby boli uchránené od skazy, nešťastia a vojny.

Kiežby Matka všetkých národov,

preblahoslavená Panna Mária,

bola našou Orodovnicou,

AMEN.