Zápis detí do Katolíckej materskej školy pre školský rok 2020/2021

Zápis detí do Katolíckej materskej školy bl. Zdenky pre školský rok 2020/2021 sa uskutoční počas celého mesiaca májŽiadosti je tiež možné posielať celý mesiac od 30.4. do 31.5. 2020 poštou, osobne do schránky, alebo elektronicky.

Zmena organizácie zápisu  z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia – ochorenia COVID-19   spôsobeným korona vírusom SARD-CoV-2.

Možnosť získania Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie:

Elektronicky:

– stiahnuť s webového sídla školy (O škôlke – Administratíva- Tlačivá na stiahnutie), následne poslať na adresu: skolkablzdenky@gmail.com 

Osobné prevzatie:

– pre zákonných zástupcov, ktorí nemajú možnosť elektronickej komunikácie Materská škola zabezpečí sprístupnenie tlačiva Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na vrátnici MŠ s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení.

 

Možnosť doručenia Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie:

– Elektronicky  skolkablzdenky@gmail.com

– Poštou na adresu: Katolícka materská škola bl. Zdenky, Kósu Schoppera 22, Rožňava

– Vhodením do poštovej schránky  umiestnenej na plote pri vstupnej bráne 

– Osobné doručenie: pre zákonných zástupcov, ktorí sa rozhodnú doručiť vyplnené tlačivo Žiadosti  o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie osobne, KMŠ zabezpečí priestory na jeho prevzatioronacírusome pri vstupe do budovy na tzv. vrátnici pri oienku  s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení.

Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa teraz nie je potrebné, doloží sa dodatočne po skončení mimoriadnej situácie.

 

Podmienky pre prijatie do Katolíckej materskej školy bl. Zdenky:   

– písomný súhlas rodičov s katolíckym zameraním školy – je uvedený v prihláške

Ďalšie podmieny sú v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z.z. o materskej škole,

prednostne sa prijímajú deti:

– ktoré dovršili piaty rok veku,

– s odloženou školskou dochádzkou,

– s dodatočne odloženou školskou dochádzkou,

 – deti od troch rokov veku,

– súrodenci už prijatého dieťaťa.

https://skolkablzdenky.edupage.org/news/#