Mladí opäť putovali na Úhornú

Diecézna púť a odpust v Úhornej je veľkou slávnosťou pre celú Rožňavskú diecézu. Kvôli
pandémii koronavírusu sa minuloročná odpustová slávnosť konala len na farskej úrovni. O to
väčšou radosťou bola skutočnosť, že aktuálne opatrenia pútnikom povolili zúčastniť sa púte tak, ako roky pred pandémiou.

Je už tradíciou, že mladí vekom, ale aj srdcom, putujú na Úhornú pešo z Rožňavy. Diecézne
centrum mládeže Sv. Jána Pavla II. otvorilo svoje brány pre mladých pútnikov už v piatok.
Všetkých mladých v ňom privítal nový koordinátor mládeže Rožňavskej diecézy vdp. Ján Horvát. Mladí svojpomocne prispeli k chodu a údržbe centra, ktoré po pandémii potrebovalo obnovu. Počas celého dňa šikovní chlapci a dievčatá maľovali steny v modlitebnej miestnosti, skladali nový nábytok, upratovali a čistili priestory centra. Aj touto cestou im chceme vysloviť úprimné Pán Boh zaplať za ich pomoc a službu.

V sobotu, 07. augusta 2021, sa pútnici presunuli z diecézneho centra na biskupský úrad, kde na svoju pešiu púť dostali požehnanie od nášho otca biskupa Stanislava. Ten povzbudil pútnikov, aby príkoria cesty obetovali okrem svojich osobných úmyslov na ďalšie dva úmysly: prvým úmyslom bola prosba o odvrátenie šírenia nákazy koronavírusu. Druhým úmyslom bolo požehnanie cesty Svätého Otca, pápeža Františka, ktorý v septembri navštívi Slovensko. Vyzbrojení požehnaním pastiera diecézy sa pútnici pustili smer Úhorná. V spoločenstve, s piesňou a modlitbou na perách prešli približne 18km lesnou trasou až ku Kaplnke Panny Márie Snežnej v Úhornej. Tam sa pridali k prebiehajúcemu programu – sv. omši, prednáške, adorácii či modlitbe chvál. Zvlášť pekným zážitkom bola polnočná krížová cesta, ktorej modlitbu tento rok viedol bývalý diecézny koordinátor mládeže vdp. Patrik Balázs.

V nedeľu, 08.augusta 2021 sa konala slávnostná odpustová svätá omša, ktorú celebroval otec
biskup Mons. Stanislav Stolárik. Úvodom homílie veriacich privítal v mariánskom trojuholníku: Úhorná – Bôrka – Rožňava, v ktorom sa Matka Božia uctieva už niekoľko storočí. Poukázal na pomoc Božej Matky v dejinách mnohých krajín a povzbudil k mariánskej úcte a nábožnosti – k úcte jednoduchej, čistej a pokornej ženy, Panny Márie. Veriacich tiež povzbudzoval k tomu, aby sa držali pevne Matkinej ruky a privádzali k nej aj svoje rodiny. Vo svojom príhovore sa dotkol tiež návštevy Svätého Otca, pápeža Františka. Vyslovil veľkú výzvu pre veriacich, aby mu každý z nich pripravil neviditeľný dar: povzbudil k modlitbe aspoň jedného ruženca denne za požehnanie cesty Svätého Otca v našej krajine.

Počas svätej omše mladí pútnici našej diecézy priniesli ako obetný dar kríž, ktorý vyrobili na
začiatku svojej púte. Kristov kríž, ktorý sprevádzal pútnikov celou púťou, ktorý ich spájal v jedno spoločenstvo odovzdali na sv. omši a spolu s ním odovzdali na oltár symbolicky aj svoje životy, vzťahy a celé diecézne spoločenstvo.

Sme vďační Pánu Bohu a Mamke Márii, že sme mohli opäť putovať k našej Matke a stretnúť sa na tomto milostivom mieste s veriacimi z celej diecézy. Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať novému koordinátorovi mládeže, vdp. Jankovi, ktorý nás sprevádzal. Rovnako vyslovujme úprimné poďakovanie všetkým dobrodincom, ktorí sa o nás postarali počas púte, ako aj na mieste samotnom.

Pochválený buď Ježiš Kristus!