Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

20. výročie biskupskej vysviacky Mons. Stanislava Stolárika

20. marca 2024 oslávi náš rožňavský otec biskup Mons. Stanislav Stolárik 20. výročie svojej biskupskej vysviacky. 21. marca si pripomenieme deväť rokov odvtedy (21.3. 2015), ako bol Svätým Otcom Františkom vymenovaný za diecézneho biskupa Rožňavskej diecézy.

Za biskupa bol menovaný dnes už svätým Jánom Pavlom II. a vysvätený v Dóme sv. Alžbety v Košiciach. Hlavným svätiteľom bol arcibiskup metropolita Alojz Tkáč a spolusvätiteľmi kardinál Jozef Tomko a arcibiskup Henryk Józef Nowacki, vtedajší apoštolský nuncius na Slovensku.

V deň výročia vysviacky bude otec biskup ďakovať za dar plnosti kňazstva v spoločenstve pracovníkov biskupského úradu, kňazov a zasvätených pôsobiacich v Rožňave. Svätú omšu bude sláviť v biskupskej kaplnke v rezidencii biskupského úradu a po nej bude nasledovať spoločný obed.

Na Zelený štvrtok počas slávenia svätej omše Missa chrismatis si pripomenie svoje výročie v spoločenstve kňazov diecézy a veriacich, ktorí sú na slávnosť srdečne pozvaní.

Nášmu otcovi biskupovi k jeho výročiu zo srdca blahoželáme a ďakujeme Pánu Bohu za jeho horlivú a obetavú službu pastiera, ktorú konal ako kňaz a pokračoval v nej ako biskup najskôr v Košickej arcidiecéze, po menovaní za rožňavského biskupa už takmer 9 rokov v našej Rožňavskej diecéze, ako aj za službu pre Cirkev na Slovensku.

16. mája tento rok uplynie deväť rokov odvtedy, čo prevzal službu diecézneho biskupa Rožňavskej diecézy. Ďakujeme mu za jeho pastoračnú lásku a starostlivosť. Prostredníctvom pastoračných aktivít ponúkaných farnostiam, spoločenstvám, katechétom a všetkým, ktorí sa do nich aktívne zapájajú, vedie diecézu so zameraním na konečný cieľ nás všetkých – na večnú spásu, ku ktorej kráčame s pomocou a pod ochranou Rožňavskej Panny Márie, sv. Jozefa, patrónov Rožňavskej diecézy – sv. Jána Nepomuckého, sv. Neita, s pomocou sv. Jána Pavla II. a mnohých ďalších nebeských priateľov. Počas ostatných rokov, kedy sa Rožňavská diecéza blíži k 250. výročiu svojho založenia, prebieha v nej príprava na slávenie tohto výročia zameraná na prehlbovanie poznania sviatostí a ich vedomejšieho prijímania a prežívania. Rok 2024 je venovaný modlitbe a zároveň úsiliu o to, „aby sme ako veriaci ľudia prinášali ovocie Ducha Svätého a s ním pokoj a Božie požehnanie do našich vzťahov“.

Na príhovor Panny Márie, sv. Jozefa, sv. Stanislava, biskupa a mučeníka, a všetkých osobných nebeských patrónov ktorých si náš otec biskup Stanislav uctieva, vyprosujme mu od Pána stále Božie požehnanie pre jeho život a službu, potrebné milosti, svetlo Ducha Svätého, silu, zdravie a radosť z jeho služby pre zverený ľud. Nech nás naďalej povzbudzuje napĺňaním svojho biskupského hesla: „In virtute Spiritus Sancti cum Maria“ ‒ „Mocou Ducha Svätého a s Máriou“, ktoré je inšpiráciou aj pre veriacich  zverených do jeho starostlivosti, prežívať svoj život viery v povolaní a poslaní, ktoré nám dal Pán.

Viac o rožňavskom biskupovi Mons. Stanislavovi Stolárikovi  https://www.burv.sk/diecezny-biskup