Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Diecézna charita

Základné informácie

Diecézna charita Rožňava vznikla v roku 1996 ako účelové zariadenie cirkvi. Diecézna charita Rožňava (ďalej len DCH RV) je samostatnou právnickou osobou s vlastnou právnickou subjektivitou, riadi sa vlastnými stanovami. Jej zriaďovateľom je biskup Rožňavskej diecézy.

Diecézna charita Rožňava poskytuje sociálne služby tým, ktorí sa z rôznych dôvodov ocitli v núdzi: z dôvodu krízovej situácie, straty bývania, straty príjmu, z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu a pod. Diecézna charita poskytuje služby jednotlivcom i celým rodinám. K hlavným oblastiam pomoci patrí poskytovanie opatrovateľskej služby v domácom prostredí, poskytovanie sociálnej služby v domove sociálnych služieb o ľudí s nepriaznivým zdravotným stavom, ďalej poskytovanie sociálnej služby v dvoch denných stacionároch, materiálna, potravinová a duchovná pomoc v dvoch nízkoprahových denných centrách, poskytovanie služby pre ľudí bez domova v útulku a nocľahárni.

Prostredníctvom 42 zamestnancov poskytuje diecézna charita sociálne služby v týchto obciach a mestách diecézy:

Rožňava:

 • útulok – kapacita 12 miest,
 • nocľaháreň – kapacita 37 miest,
 • opatrovateľská služba – 10 opatrovateliek,
 • zapožičiavanie zdravotníckych pomôcok,
 • nízkoprahové denné centrum
 • materiálna a potravinová pomoc

Gelnica:

 • denný stacionár – kapacita 12 miest.
 • opatrovateľská služba – 2 opatrovateľky,
 • príprava a výdaj  stravy – obedov, vrátane ich donášky do domácnosti
 • materiálna a potravinová pomoc

Kokava nad Rimavicou:

 • domov sociálnych služieb – kapacita 6 miest

Divín:

 • denný stacionár – kapacita 14 miest

Brezno:

 • Nízkoprahové denné centrum
 • Materiálna a potravinová pomoc

Kontakt

Adresa: Kósu Schoppera 141/22, 048 01 Rožňava

+421 (0) 58 732 64 15