Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Diecézne centrum mládeže

Kontakt Diecézne centrum mládeže sv. Jána Pavla II

Námestie baníkov 27, 048 01 Rožňava
Zodpovedná osoba: Mgr. Ján Horvát
Koordinátor: Mgr. Alexandra Bundová
Link na FB: https://www.facebook.com/DCM-Sv-J%C3%A1na-Pavla-II-Ro%C5%BE%C5%88ava-114915368667326/

Našu činnosť môžete podporiť poukázaním 2% dane z príjmu

Môžete tak vykonať prostredníctvom online formulára dostupného na stránke:

Odkaz na stiahnutie tlačiva zo stránky Finančného úradu SR

alebo stiahnutím už predvyplneného tlačiva na spodnej strane tejto stránky.

K vyplnenému tlačivu na účely vyhlásenia doložíte aj potvrdenie od zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov zo zamestnania (Ak nevystaví automaticky, požiadajte o toto potvrdenie svojho zamestnávateľa najneskôr do15.2.2023) a podáte ho do 30. apríla príslušného roka osobne alebo poštou na ktorýkoľvek daňový úrad alebo daňový úrad príslušný podľa trvalého pobytu. Ak tento deň pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty je nasledujúci pracovný deň.

Informácie o určenej právnickej osobe

Názov: Totus tuus - Rožňava
IČO: 54171407
Právna forma: Občianske združenie
Ulica: Námestie baníkov 8/27
Mesto: Rožňava
PSČ: 04801
Dátum registrácie: 22.11.2022 10:05:06
Bankový účet: SK5883300000002702343971, Fio banka a.s

Aktivity

Galéria