Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Diecézne stretnutie mládeže Rožňavskej diecézy v Rimavskej Sobote

V sobotu 19. novembra sa pri príležitosti slávenia 37. Svetového dňa mládeže konalo v Rimavskej Sobote diecézne stretnutie mládeže Rožňavskej diecézy s otcom biskupom Mons. Stanislavom Stolárikom. Mladí diecézy sa mali možnosť stretnúť so svojim biskupom po 2- ročnej pauze, spôsobenej Covidom 19, ktorý znemožnil tieto tradičné stretnutia. Krátko po vypuknutí pandémie v roku 2020 otec biskup napísal mladým list, v ktorom ich povzbudil aspoň "na diaľku" a vopred vyjadril radosť z najbližšieho možného stretnutia. 

Stretnutia v Rimavskej Sobote sa zúčastnilo približne 350 mladých z farností diecézy, ktorí prišli so svojimi duchovnými pastiermi a animátormi. Program začal vo farskom Kostole Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa modlitbou posvätného ruženca. Po ňom sa slávila sv. omša. Hlavným celebrantom bol rožňavský biskup Mons. Stanislav Stolárik, s ktorým koncelebrovalo do tridsať kňazov. Otec biskup vyjadril radosť zo spoločného stretnutia. V homílii priblížil posolstvo Svätého Otca Františka, ktoré napísal pre 37. Svetový deň mládeže. Upriamil pozornosť zvlášť na vetu z evanjelia: "Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa" (Lk 1,39). Povzbudil mladých, aby boli tými, ktorí vykročia, neustrnú; v zmysle slov Svätého Otca Františka, ktorý poukazuje na nebezpečenstvo, hroziace mnohým mladým, že sa stanú "gaučovou mládežou", a vystríha ich pred pohodlnosťou a neschopnosťou prevziať zodpovednosť. Sme volaní „vstať“ a konať dobro.

Po sv. omši boli mladí zadelení do skupín, v ktorých plnili určené úlohy, sledujúc tému stretnutia: „VSTAŇ A ROB DOBROvoľníka“. Viac o obsahu aktivít a úloh tejto časti stretnutia povedal Ján Horvát, zodpovedný za pastoráciu mládeže v diecéze a koordinátorka Alexandra Bundová: „Mladým boli predstavené rôzne formy dobrovoľníctva, do ktorých sa môžu v rámci diecézy zapojiť. Vedení animátormi vyrazili v skupinkách do rôznych častí mesta, kde hľadali 7 stanovíšť dobrovoľníctva. Aktivita bola inšpirovaná duchovnou prípravou „Výšiny“ na T22. Na každom stanovišti sa mladí dozvedeli niečo o danej službe či dobrovoľníctve, o možnostiach, ako by sa mohli zapojiť. Na jednotlivých miestach nechýbali zábavné tematické aktivity. Stanovištia dobrovoľníctva boli: dobrovoľnícka klubovňa Tu SOM, Rožňavská katolícka charita, Prolife stánok, Misijné dobrovoľníctvo, eRko a Dobrá Novina, Mary´s meals a stánok Provizórnej rady mládeže Rožňavskej diecézy.“

Po splnení úloh a obede program pokračoval v Kultúrnom dome v dialógu s otcom biskupom a priblížením Národného stretnutia mládeže „T 22“ očami animátorov. Stretnutie zavŕšila modlitba Korunky Božieho milosrdenstva a záverečné požehnanie otca biskupa Stanislava, ktorý sa rozlúčil s mladými pripomenutím myšlienky z homílie, ktorá sa mladým páčila, aby boli „kvapkou“ v oceáne, ktorá sa nezdá byť dôležitou, ale každá jedna kvapka je dôležitá, lebo bez jednotlivých kvapiek by nebol oceán. Tak každý dobrý skutok, každé jedno vykonané dobro má veľký význam. Sme volaní „vstať a konať dobro“.

Oznamy / Publikácie / Diecézne stretnutie mládeže Rožňavskej diecézy v Rimavskej Sobote - foto
Oznamy / Publikácie / Diecézne stretnutie mládeže Rožňavskej diecézy v Rimavskej Sobote - foto
Oznamy / Publikácie / Diecézne stretnutie mládeže Rožňavskej diecézy v Rimavskej Sobote - foto
Oznamy / Publikácie / Diecézne stretnutie mládeže Rožňavskej diecézy v Rimavskej Sobote - foto