Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Diecézny otec biskup oslavuje 45. výročie svojej kňazskej vysviacky

11. júna 2023 oslávi náš otec biskup Mons. Stanislav Stolárik 45. výročie svojej kňazskej vysviacky. Pri príležitosti tohto vzácneho jubilea má naša diecéza príležitosť i dôvod ďakovať Pánovi spolu s ním a za neho, za dar kňazstva, ktorý mu daroval Pán a ktorý on prijal a odpovedal naň. Ďakujeme za jeho kňazskú službu počas tohto obdobia 45 rokov, a osobitne za službu diecézneho biskupa, ktorú vykonáva v našej Rožňavskej diecéze už deviaty rok.

V spoločenstve kňazov a prítomných veriacich poďakuje za dar kňazstva 10. júna 2023 v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave pri sv. omši, počas ktorej  vysvätí za diakona Radovana Gajdoša. V deň výročia, 11. júna bude sláviť odpustovú sv. omšu na Hradišských Vrchoch, filiálke farnosti Šoltýska, pri príležitosti stého výročia postavenia a posvätenia Kaplnky Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.

Nášmu otcovi biskupovi ďakujeme za to, že je pre Rožňavskú diecézu, ktorú mu Pán zveril, dobrým pastierom, ktorému záleží na dobre a spáse každého. Ďakujeme mu za ohlasovanie Božieho slova, za vysluhovanie sviatostí, za starostlivosť o farnosti a jej pastierov, za všetky jeho iniciatívy, ktorými nás vedie a povzbudzuje kráčať k večnému cieľu „s nohami na zemi a so srdcom upriameným k dosiahnutiu večného príbytku v nebi“.

Do ďalších rokov jeho biskupskej služby mu prajeme, ale aj v modlitbách vyprosujme, aby ho Pán naďalej požehnával, dával mu všetky potrebné milosti, dary a zdravie pre jeho život, povolanie a poslanie, v napĺňaní jeho biskupského hesla: „Mocou Ducha Svätého a s Máriou“. Nech ho vedie Duch Svätý a Panna Mária so sv. Jozefom nech mu pomáhajú v jeho službe Kristovej Cirkvi.

Pri príležitosti 40. výročia kňazskej vysviacky otec biskup Stanislav poďakoval Bohu za dar kňazstva počas púte v Poľsku – po stopách sv. Stanislava biskupa a mučeníka a sv. Jána Pavla II. Vtedy pri oltári Čenstochovskej Panny Márie slávil sv. omšu spolu s čenstochovským arcibiskupom metropolitom Mons. Wacławom Depom, ktorý v tom roku slávil tiež 40 rokov kňazstva.

Z rozhovoru s Mons. Stanislavom Stolárikom pri príležitosti 40. výročia jeho vysviacky:

40 rokov je dlhá doba. Pôsobili ste ako kaplán v Trebišove, v Humennnom a v Prešove, ako farár a neskôr dekan v Obišovciach, v Čani, v Humennom, v Prešove vo Farnosti Kráľovnej pokoja a od roku 2001 aj ako dekan v Prešove. Popri tom ste pokračovali v teologických štúdiách na CMBF UK v Bratislave, vo filozofických štúdiách na Pápežskej teologickej akadémii v Krakove, počas rokov v kňazskej a potom i biskupskej služby ste zastávali a stále zastávate množstvo  zodpovedných funkcií, ste profesorom; popri všetkej svojej službe  prednášate na Teologickej fakulte KU v Košiciach... ako hodnotíte týchto 40 rokov?...

Prešlo ďalších 5 rokov, otec biskup dnes ďakuje za 45 rokov kňazstva a dvadsiaty rok svojej biskupskej služby. Ďakovná púť do Fatimy za 5 rokov zasvätenia Rožňavskej diecézy Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie (7. – 12. mája 2023), ktorá bola pod jeho vedením,  bola pre neho dôvodom ďakovať aj svoje kňazstvo.

Pozývame vás sledovať reláciu Karmel, ktorú odvysiela Rádio Lumen v nedeľu 11. júna o 20,30 hod. V relácii si môžete vypočuť prierez tejto púte cez rozhovor s otcom biskupom Stanislavom, zvukové záznamy jeho príhovorov počas púte a bude hovoriť aj o svojom kňazstve.