Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Farské oznamy

Farnosť Nanebovzatia Panny Márie, Rožňava – mesto

2. ADVENTNÁ NEDEĽA

4. december 2022

Liturgický kalendár

PONDELOK féria
UTOROK Spomienka na sv. Mikuláša, biskupa
STREDA Spomienka na sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi
ŠTVRTOK PRIKÁZANÝ SVIATOK NEPOŠKVRNENÉHO POČATIA PANNY MÁRIE
PIATOK Spomienka na sv. Jána Diega Cuauhtlatoatzina
SOBOTA Spomienka Preblahoslavenej Panny Márie Loretánskej
NEDEĽA 3. ADVENTNÁ NEDEĽA

Sv. omše vo farnosti

Katedrála malý kostol františkánsky Filiálky
PONDELOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)

UTOROK

18.00 (S)

07.00 (S) 07.00 (M)
STREDA

10.00 (S)

18.00 (S)

06.00 (S)

Roráty

06.00 (M)

Roráty

Nadabula - 16.30

ŠTVRTOK

18.00 (S)

07.00 (S)

07.00 (M)

18.00 (M)

DSS Čučma - 14.00

PIATOK 18.00 (S) 07.00 (S) 07.00 (M)
SOBOTA

08.15 (S)

18.00 (S)

07.00 (M)

DSS Subsídium - 15.00
NEDEĽA

07.00 (M)

10.00 (S)

18.00 (S)

08.30 (S) 11.00 (M)

Nadabula - 08.45

Rakovnica - 08.30

Kaplnka sv. Barbory v nemocnici

(len pre pacientov a personál) - 10.00

(S) - sv. omša v slovenskom jazyku; (M) - sv. omša v maďarskom jazyku

Kontakty

farár: 0903 867 200 kaplán: 0950 266 077 email: roznava@burv.sk adresa: Betliarska 93/1, 048 01 Rožňava

Ďalšie oznamy

 • Minulú nedeľu sme konali zbierku na Charitu. Výnos zbierky činí 640,- Euro. Za každý Váš milodar “Pán Boh zaplať“!

 • V pondelok po večernej sv. omši  bude  na fare Biblická hodina.

 • V stredu ráno bude rorátna sv. omša v Malom kostole po slovensky a u františkánov po maďarsky o 06. 00. Srdečne Vás pozývame na prežívanie atmosféry čakania na Narodenie Spasiteľa týmto tradičným spôsobom. Na sv. omšu si prineste sviečky, alebo lampášiky.

 • V stredu máme celodiecézny kňazský deň. O 10.00 otec biskup bude spolu so svojimi kňazmi slúžiť sv. omšu v katedrále.

 • Vo štvrtok – 8. decembra, máme PRIKÁZANÝ SVIATOK NEPOŠKVRNENÉHO POČATIA PANNY MÁRIE. Sv. omše budú ako vo všedný deň. Navyše bude večer o 18.00 maď. sv. omša vo františkánskom kostole.

 • Vo štvrtok po rannej sv. omši vo františkánskom kostole bude poklona Sviatosti Oltárnej do obeda- 12.00, kedy bude udelené sviatostné požehnanie. Aj večer tu bude maďarská sv. omša o 18. 00, vysielaná Rádiom Mária.

 • V piatok po večernej sv. omši bude poklona Sviatosti Oltárnej v katedrále, ktorú sprevádzajú mladí spevom a hrou na hudobné nástroje.

 • Sestry vincentky Vás aj tento advent pozývajú prispieť trvanlivými potravinami a drogériou do „TAŠKY SV. VINCENTA“. Prázdne tašky si môžete zobrať z košíka v kostoloch a naplnené podľa Vašich možností, odovzdať v sakristiách počas celého Adventu. Dary potom budú rozdelené na Vianoce núdznym rodinám. Vopred vyslovujeme „Pán Boh zaplať“ za každý Váš príspevok.

 • Na Božie narodenie, 25. 12. pri sv. omši o 10.00 Vás pozdravia deti zo Z Cirkevnej Školy svojim vianočným programom a tiež sa predstavia koledníci Dobrej Noviny, ktorí potom zavítajú aj do Vašich príbytkov.

 • Deti, hlavne z Cirkevnej ZŠ sv. Jána Nepomuckého na ul. Kóshu- Schopera, sa zapoja do celoslovenského podujatia „Dobrá novina“. Počas Sviatkov-26. decembra, ako betlehemci- koledníci, zanesú Dobrú novinu o Narodení Pána Ježiša do domácností, kam ich pozvú. Preto prosíme záujemcov o túto milú službu, aby svoje adresy, telefóny napísali do pripravených zošitov na novinových stolíkoch.

 • Na budúcitýždeň v stredu, piatok a sobotu sú zimné kántrové dni. Obsah- Nech príde Kristovo kráľovstvo do naších rodín; duchovná obnova rodín; za pokoj a spravodlivosť vo svete.