Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

História diecézy

Tridentský koncil (1545-1563) sa v rámci svojho programu zaoberal aj otázkou zriadenia nových biskupstiev, menovite na návrh delegátov z Uhorska, biskupov Juraja Dražkoviča, Andreja Dudiča a Jána Kolozsváriho. Bolo potrebné z rozsiahleho a ťažko zvládnuteľného ostrihomského arcibiskupstva vytvoriť menšie a lepšie organizované celky. Peter Pázmány mal túto vec na zreteli, ale v jeho dobe nebolo dosť možností ju realizovať. Prekážkou uskutočnenia tejto myšlienky bolo jednak turecké panstvo v Uhorsku a jednak otázka hmotného zabezpečenia nových biskupstiev.

Zrušenie jezuitského rádu v r. 1773 podstatne pomohlo uskutočniť tieto sna­hy, lebo z ich majetkov bolo možné hmotne zabezpečiť zamýšľané nové biskupstvá. Cisárovná Mária Terézia, zriaďovacou listinou z 15. januára 1776, vymedzuje územie rožňavského biskupstva župami: Gemer, Novohrad, Malohont, Turňa, južný Spiš a časť Horehronu. V sídle biskupstva bola zriadená sídelná kapitula so 6 kanonikmi. Zriaďo­vacia listina pripomína, že založením nového biskupstva sa sleduje nielen rozšírenie a upevnenie pravej viery, ale usiluje sa aj o zabezpečenie blaha a pokoja krajiny.

Bulou Pia VI. „Apostolatus officii“ zo dňa 13. marca 1776 bolo založenie rožňavského biskupstva schválené a prvým rožňavským biskupom bol menovaný Ján Galgóczy, kancelár trnavskej univerzity a novomestský veľprepošt. Realizácia a orga­nizácia nového biskupstva sa značne zdržala, lebo Ján Galgóczy do Rožňavy vôbec neprišiel a dňa 5. apríla 1776 zomrel. Kapitula začala svoju činnosť neskôr, pretože prvý veľprepošt sídelnej kapituly, ktorým bol menovaný bratislavský kanonik ThDr. Ján Fándly, rodom z Humenného, sa tejto hodnosti z osobných dôvodov vzdal. Kapitula v Rožňave bola zorganizovaná dňa 20. novembra 1776, len deň pred uvedením nového biskupa do úradu.

Vlastné dejiny biskupstva sa začínajú dňom 21. novembra 1776, kedy ostri­homský pomocný biskup Anton Révay, rodom zo Štiavničky v Turci, bol uvedený do úradu. Usiloval sa navštíviť všetkých 67 farností svojej diecézy. Postaral sa aj o to, aby ochrancom a nebeským patrónom novej diecézy bol sv. Ján Nepomucký. Skôr než mo­hol splniť svoje predsavzatie, bol roku 1780 menovaný biskupom v Nitre, kde po troch rokoch zomrel.

Veľký význam pre rozvoj náboženského a kultúrneho života malo založenie pobočky Slovenského učeného tovarišstva v Rožňave v roku 1793. Nemalou mierou sa o založenie pričinili členovia kapituly. Po zriadení košického a satumarského biskupstva z rozsiahlej jágerskej diecézy v roku 1804 bola táto povýšená na arcibiskupstvo a já­gerskému metropolitovi bolo podriadené aj rožňavské biskupstvo. Politická situácia za napoleonských vojen spôsobila, že rožňavský biskupský stolec zostal neobsadený nie­koľko rokov, až napokon roku 1815 ho zaujal pätikostolský kanonik Ladislav Esterházy, ktorý už od roku 1811 ako kapitulný vikár spravoval diecézu. V roku 1814 zriadil a po­stavil kňazský seminár. Pri tom sa veľmi zadlžil, čo malo za následok sekvestráciu biskupských dôchodkov. Pre nedostatok duchovných pričlenil v roku 1811 rožňavskú farnosť sídelnej kapitule. Po 50-tich rokoch od založenia biskupstva bol biskupom prvý raz menovaný rožňavský kňaz Ján Scitovský (1785-1866), rodom z Košickej Belej.

Štátoprávne zmeny po prvej svetovej vojne spôsobili aj zmenu územia rožňav­ského biskupstva tým, že 19 farností zostalo mimo hraníc Československej republiky. Podobne ostalo 19 farností mimo Československej republiky pri poslednej úprave hra­níc s Maďarskou republikou.

Po páde totalitného režimu v Československu bol na biskupský stolec v Rož­ňave menovaný v roku 1990 Eduard Kojnok, čím sa opäť začína rozvoj diecézy vo via­cerých smeroch. Pre lepšiu organizáciu starostlivosti o duchovné dobro veriacich bolo zriadených deväť nových farností. Starostlivosť o partikulárne cirkvi preukázal Svätý Otec Ján Pavol II. aj vtedy, keď na jeseň roku 2002 menoval pre túto diecézu biskupa koadjútora Vladimíra Fila.

Významným dňom rožňavskej diecézy sa stal 13. september 2003, kedy Svätý Otec Ján Pavol II. navštívil ako prvý pápež túto diecézu, aby povzbudil bratov vo viere. Tým ukázal, že starostlivosť najvyššieho pastiera o Cirkev je konkrétna a osobná.

Dňom 27. decembra 2008 Svätý Otec Ján Pavol II. prijal zrieknutie sa úradu rožňavského biskupa Eduarda Kojnoka a diecéznym biskupom sa stal biskup koadjútor, Vladimír Filo. Svätý otec František menoval J.E. Mons Stanislava Stolárika za nového rožňavského biskupa.