Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

História úcty k Rožňavskej Panne Márii

Posledná fáza stavovských nepokojov spôsobila v každom meste hospodárske, vojenské škody, šírenie chorôb a straty na životoch. Aj v Rožňave bolo obyvateľstvo zdecimované morom, ktorý postihol mesto od mája až do polovice augusta roku 1710, keď zomrelo až 2025 obyvateľov mesta. Ďalšia – avšak oveľa dlhšia krajinská pandémia zasiahla Uhorsko v rokoch 1731 až 1744.

K morovej epidémii sa viaže votívny obraz typu Mariahilf - Madony s dieťaťom s rozmermi 155x76 cm, ktorý bol pôvodne umiestnený v Zimnej kaplnke Rožňavskej katedrály. Obraz je dielom neznámeho autora z obdobia okolo r. 1700 namaľovaný podľa rímskej Salus Populi Romani, pred ktorým sa pri návšteve Ríma modlili sv. Cyril a Metod a ich žiaci.

Nápis na obraze:

FIDeLIs Mater soCIetatIs IesV, protegIto a pestis Labe eXItIIsque RosnaVIenses  -

Verná Matka, ochraňuj Spoločnosť Ježišovu a Rožňavčanov

od zla nákazy a zániku (smrti),

ukrýva chronostikon M D C LL X VV IIIIIIIIII I s rokom 1731. V čase morovej epidémie podľa vzoru stredovekých procesií nariadených sv. Gregorom Veľkým prostredníctvom tohto obrazu jezuitskí pátri v modlitbových procesiách vyprosovali a vyprosili zastavenie moru v meste v uvedenom roku.

Kópiu obrazu Rožňavskej Panny Márie vyniesli mladí v auguste 2016 na Úhornú, ktorá je mariánskym pútnickým miestom Rožňavskej diecézy. Stalo sa tak v dňoch diecéznej púte, ktorá sa koná každý rok na sviatok Panny Márie Snežnej. Tento obraz nahradil pôvodný obraz Panny Márie, ktorý bol z kaplnky na Úhornej odcudzený. V tomto roku bola v diecéze zavedená aj modlitbe zasvätenia Panne Márii Rožňavskej. Vznikla podľa modlitby pápeža Františka, ktorý ju predniesol vo Vatikáne 13.10. 2013.

V roku 2017 bol zostavený text Deviatnika k Panne Márii za Rožňavskú diecézu, ktorý sa v diecéze modlí vždy pred púťou na Úhornej. Tento Deviatnik sa modlil spoločne v diecéze aj pri iných príležitostiach, napr. pri pandémii Covidu 19. Predchádzal opätovnému  zasväteniu diecézy Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Diecézu jej v Rožňavskej katedrále znova zasvätil  25. marca 2020 rožňavský biskup Mons. Stanislav Stolárik.

V septembri 2018, keď diecéza slávila 15. výročie návštevy sv. Jána Pavla II. v Rožňave (13.9. 2003), bol obraz Rožňavskej Panny Márie darovaný do každej farnosti diecézy a bola vo farnostiach zavedená pravidelná modlitba k Rožňavskej Panne Márii - vždy 16.-teho v mesiaci - v deň modlitieb za diecézu, otca biskupa a na stanovený úmysel. Vtedy je obraz Rožňavskej Panny Márie vystavený na viditeľnom mieste v kostole a ľudia sa modlia pred ňou aj zasväcujúcu modlitbu.

Počas pandémie Covidu 19 v r. 2020, si veriaci dali obraz Rožňavskej Panny Márie do svojich príbytkov i okien a spoločne sa modlili. Niektorí kňazi prechádzali s Eucharistiou a obrazom cez svoje farnosti a žehnali. Tak tomu bolo aj v Rožňave. Diecéza sa s dôverou utiekala o pomoc, ochranu a orodovanie aj k sv. Jozefovi, mocnému pomocníkovi v núdzi. Z balkóna biskupskej rezidencie, rožňavský biskup Mons. Stanislav Stolárik počas celého mája po mariánskej pobožnosti udeľoval svoje požehnanie prítomným - zídeným modliacim sa na námestí, ale aj celej diecéze a všetkým zjednoteným v modlitbe a úmysle. Denné požehnanie diecéze a všetkým zjednoteným v modlitbe trvá stále.

8. decembra 2020 bola kópia obrazu Rožňavskej Panny Márie požehnaná rožňavským biskupom a umiestnená pri vstupe do katedrály pod ramenom kríža, ktorý bol pri oltári Pod Rákošom, kde slúžil sv. omšu dnes už sv. Ján Pavol II (v r. 2003). Obraz je prejavom vďaky za ochranu počas pandémie koronavírusu v roku 2020 a povzbudením i naďalej vzývať Rožňavskú Pannu Máriu o pomoc.

16.- 24. októbra 2021 sa konala prvá Rožňavská novéna. Táto novéna k Rožňavskej Panne Márii sa bude konať každý rok v rovnakom čase a podľa slov a úmyslu rožňavského biskupa: „Chceme ďakovať Panne Márii za jej pomoc; odprosiť ju za všetko, čím sme jej ublížili; a prosiť ju, aby nám Ona vyprosila všetko, čo potrebujeme, aby sme svoj život prežili tak, aby sme raz a navždy boli s ňou v nebi. Často volajme: Rožňavská Panna Mária, Záchrana nášho ľudu, oroduj za nás!“