Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Mariánsky mesiac máj - príležitosť, pozvanie s výzvou k modlitbe

Udalosti posledných rokov spôsobili, že mesiac máj, ktorý sa v Cirkvi zvykol prežívať ako radostný mesiac Panny Márie a veriaci sa stretávali v kostoloch na modlitbách Loretánskych litánií, sa prežíval inak - s obmedzeniami.

Tento rok už nemáme obmedzenia stretávať sa v kostoloch na pobožnostiach a bohoslužbách, ale prežívame spolu s našimi bratmi a sestrami z Ukrajiny drámu vojny a dôsledkov, ktoré prináša.

Táto situácia otvorila srdcia a domy veľkého počtu ľudí, mnohí dávali a možno dávajú nielen zo svojho nadbytku tým, ktorí nemajú ani základné veci a prostriedky pre život. Dôležité je, keď je v tom všetkom láska, srdce, ktoré prijíma druhých, núdznych. Nechýbala a nechýba ani modlitba. Práve viera v nášho zmŕtvychvstalého Pána a v jeho konečné víťazstvo nad všetkým zlom nám dáva silu nestrácať napriek všetkému ťažkému optimizmus a vidieť ďalej a širšie, ako len svoje potreby a svoje blízke okolie.

Svätý Otec František nás na začiatku mariánskeho mesiaca opakovane pozýva k modlitbe. 1. mája 2022 tak urobil  pri poludňajšej modlitbe „Raduj sa, Nebies kráľovná“, keď vyzval modliť sa v mesiaci máj denne  ruženec za mier:

„Dnes sa začína mesiac zasvätený Božej Matke. Chcel by som pozvať všetkých veriacich a spoločenstvá, aby sa v máji každý deň modlili ruženec za mier... Prosím, nepodľahnime logike násilia, zvrátenej špirále zbrojenia. Vydajme sa cestou dialógu a mieru! Modlime sa.“

(celý článok si môžete prečítať:

 https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20220502006 )

Náš rožňavský otec biskup Mons. Stanislav Stolárik vyzýva zapojiť sa do modlitby ruženca s úmyslom, ktorý stanovil Svätý Otec František. Zároveň opätovne pozýva k modlitbe Fatimských sobôt:

„Mesiac máj je úzko spätý so zjaveniami Panny Márie vo Fatime v roku 1917. tento rok si pripomíname 105. výročie týchto zjavení, počas ktorých Panna Mária vyzývala na modlitbu, pokánie, obety za obrátenie hriešnikov a dala veľké prisľúbenia tým, ktorí si vykonajú pobožnosť piatich prvých sobôt. Opäť máme možnosť, ak sme zanechali prax pobožností prvých sobôt, vrátiť sa k nej a všetci si pripomenúť váhu slov sestry Lucie, ktorej sa spolu so svätými Hyacintou a Františkom zjavovala Panna Mária: „Od vykonania tejto pobožnosti, spolu so zasvätením Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie bude závisieť vojna alebo mier vo svete.“

Občianske združenie Rodinné spoločenstvo FATIMA o.z., ktoré sa venuje šíreniu fatimského posolstva medzi deťmi, mládežou a v rodinách, informuje o pripravovanej akcii v spolupráci s pápežskou nadáciou ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi : Modlitbový deň detí, ktorý sa uskutoční 13. 5. 2022, s názvom

„Deti, pomôžte, aby moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazilo“.

„Svätý Ján Pavol II. povedal, že „Modlitba detí má veľkú silu,“ preto je našou túžbou zhromaždiť deti na fatimský deň 13. mája

•          na spoločnú modlitbu posvätného ruženca

•          v adorácii pred Najsvätejšou Sviatosťou

•          zasvätením detí Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.“

Pozvanie zapojiť do modlitby deti v rodinách, školách, farnostiach, spoločenstvách je určite veľmi významné, lebo modlitba detí je pred Pánom veľmi účinná a deti sa učia už od svojich prvých rokov života byť správne citlivé na potreby iných, trpiacich, núdznych...

(viac o aktivite: https://rsfatima.sk/ )