Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

O nás

Adresa: 

Diecézny katechetický úrad, Námestie baníkov 20, 048 01 Rožňava

Email: dku@burv.sk

Telefón: +421 (0) 53 48 94 29

Korešpondenčná adresa: Okružná 432/1, 055 61 Jaklovce 

Riaditeľ: Mgr. Jozef BEDNÁRIK

 

Aktivity DKÚ

Diecéza je však „oveľa viac než len organická a hierarchická inštitúcia; je to predovšetkým […] putujúci a evanjelizujúci ľud“ (EG 111). Tomuto ľudu na ceste chceme v jeho katechetickej službe poskytovať starostlivú podporu.

  • Farnostiam radi ponúkneme metodické materiály a usmernia k príprave na sviatosti, pomoc pri formácii animátorov, pomôcky a inšpirácie pre farskú katechézu, či konzultácie pre zodpovedných a spolupracovníkov v katechéze.

Učiteľom a zodpovedným za školské vyučovanie náboženstva poskytujeme praktickú, odbornú, administratívnu a duchovnú podporu. Pre žiakov organizujeme projekty a súťaže Biblickú olympiádu a výtvarnú súťaž „Biblia očami deti“. Zabezpečujeme duchovné cvičenia, duchovné obnovy a metodické dni pre učiteľov náboženstva a náboženskej výchovy. Pripravujeme tiež pomôcky a metodické materiály a poskytujeme osobné konzultácie.