Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Výberové konanie KZŠ Rožňava: Učiteľ/ka - 2. stupeň ZŠ - Slovenský jazyk a literatúra

V zmysle § 11a ods. (1) zákona NR SR č. 138 /2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca

Kategória voľného pracovného miesta:
učiteľ/ka

Podkategória pedagog. zamestnanca:
učiteľ/ka II. stupna ZS

Kvalifikačné predpoklady:
Splnenie kvalifikačných predpokladov, bezúhonnosti, zdravotnej spôsobilosti a ovládania štátneho jazyka v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Požadované doklady:
– žiadosť o prijatie do zamestnania
– štruktúrovaný profesijný životopis
– súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
– motivačný list
– kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní

Platové podmienky:
Podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov Výška platu závisí od stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania a od dĺžky pedagogickej praxe.

Nástup do zamestnania: 01.09.2022

Pracovný pomer na dobu určitú do 31.08.2023 s 3 mesačnou skúšobnou dobou, ciastocny uvazok, popripade plny uvazok.

Všetky potrebné doklady zašlite poštou alebo zašlite na e – mail ekonom@kzsms.sk najneskôr do 20.08.2022.
Škola bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

Viac informácií tu: https://www.edujobs.sk/praca/37010